Algemene voorwaarden Advocatenkantoor Bayrak

Artikel 1 Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden, opdrachten (ook aanvullende -en vervolgopdrachten) en diensten van Advocatenkantoor Bayrak en zijn eveneens van toepassing op de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Bayrak en de in dienst zijnde bestuurders van de Stichting Beheer Derdengelden Advocatenkantoor Bayrak. Zij zijn tevens van toepassing op de werkzaamheden, opdrachten (ook aanvullende -en vervolgopdrachten) en diensten uitgevoerd door de voor Advocatenkantoor Bayrak werkzame (al dan niet in het kader van een arbeidsovereenkomst) medewerkers.

Artikel 2 Inspanningsverbintenis

Op Advocatenkantoor Bayrak rust een inspanningsverbintenis. Dit betekent dat van Advocatenkantoor Bayrak geen resultaat kan worden verwacht voor de verrichte werkzaamheden en de verleende diensten. Advocatenkantoor Bayrak zal bij uitvoering van de opdracht de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en naar beste vermogen met de belangen van de opdrachtgever rekening houden.

Artikel 3 Opdracht

Alle opdrachten (mondeling of schriftelijk overeengekomen) worden aanvaard door Advocatenkantoor Bayrak. Een opdracht komt pas tot stand door aanvaarding ervan door Advocatenkantoor Bayrak. De opdracht zal zoveel als mogelijk worden uitgevoerd door Advocatenkantoor Bayrak met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW. Advocatenkantoor Bayrak is vrij een regeling te treffen met betrekking tot waarneming en vervanging. Alle opdrachten worden uitgevoerd met inachtneming van de hiervoor gestelde regels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

Artikel 4 Inschakelen van derden

Advocatenkantoor Bayrak is gerechtigd tot het inschakelen van derden, waarbij zij zoveel als mogelijk op voorhand met de opdrachtgever overlegt en de grootste zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Advocatenkantoor Bayrak is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de dienstverlening/gedragingen (of eventuele tekortkomingen daarin) van deze derde. De opdrachtgever stemt ermee in dat Advocatenkantoor Bayrak de aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derde voor de opdrachtgever aanvaardt.

Artikel 5 Verplichtingen van de opdrachtgever

De opdrachtgever dient alle door Advocatenkantoor Bayrak gewenste bescheiden en gegevens tijdig in de door Advocatenkantoor Bayrak gewenste vorm aan te leveren. De opdrachtgever staat in voor de juistheid van de informatie die aan Advocatenkantoor Bayrak wordt verstrekt. Indien de gewenste gegevens niet, niet tijdig of niet in de door Advocatenkantoor Bayrak gewenste vorm worden ontvangen dan kan dit tot opschorting van de opdracht aan de zijde van Advocatenkantoor Bayrak leiden. Voor de eventueel daar uit voortvloeiende schade is Advocatenkantoor Bayrak niet aansprakelijk of voor verantwoordelijk.

Artikel 6 Voorschotten

Advocatenkantoor Bayrak is gerechtigd, zowel voor als tijdens de opdracht, tot het in rekening brengen van een voorschot aan de opdrachtgever voor de verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden en diensten. De hoogte hiervan zal door Advocatenkantoor Bayrak in redelijkheid worden vastgesteld. Advocatenkantoor Bayrak zal haar werkzaamheden pas aanvangen c.q. voortzetten na ontvangst van het in rekening gebrachte voorschot, dan wel na zekerheidstelling.

Artikel 7 Honorarium

Voor de uitvoerig van de overeenkomst is de opdrachtgever aan Advocatenkantoor Bayrak verschuldigd het honorarium, vermeerderd met de omzetbelasting, kantoorkosten, verschotten, griffierechten en kosten van de door Advocatenkantoor Bayrak ingeschakelde derden.

Als honorarium geldt het overeengekomen uurtarief (exclusief BTW) vermenigvuldigd met de gewerkte uren. Advocatenkantoor Bayrak is gerechtigd het uurtarief tijdens de uitvoering van de opdracht te wijzigen.

De werkzaamheden worden maandelijks (op of rond de 15e van de maand) aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8 Betalingen

Betaling door de opdrachtgever dient te geschieden, zonder opschorting of verrekening, binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. Na het verstrijken van de betalingstermijn is opdrachtgever aan Advocatenkantoor Bayrak de wettelijke rente over het volledige gefactureerde bedrag verschuldigd.

Advocatenkantoor Bayrak heeft het recht de werkzaamheden op te schorten, te staken of de overeenkomst tot opdracht te beëindigen indien (tijdige) betaling van de facturen uitblijft. Dit geldt ook voor zaken waarin wordt gewerkt op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Advocatenkantoor Bayrak is gerechtigd tot het incasseren van de niet betaalde facturen door inschakeling van een deurwaarder. De (buiten) gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Indien de opdrachtgever de opdracht met Advocatenkantoor Bayrak om welke reden dan ook beëindigd is de opdrachtgever verplicht de gewerkte uren en de verschotten en kosten voor griffierechten die tot dan toe zijn gemaakt te vergoeden binnen acht dagen na ontvangst van de door Advocatenkantoor Bayrak gemaakte einddeclaratie.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Advocatenkantoor Bayrak sluit iedere aansprakelijkheid voor schade van opdrachtgever of derden uit, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Advocatenkantoor Bayrak. Voor het geval waarin Advocatenkantoor Bayrak toch aansprakelijk is voor schade van de opdrachtgever of derden dan wordt deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheid in het voorkomende geval wordt gedeclareerd. Indien de beroepsaansprakelijkheid niet voor betaling van de schade zorg draagt dan is de schade beperkt tot het bedrag gelijk aan het in rekening gebrachte honorarium in dat dossier met een maximum van 10.000,-.

Hetgeen hiervoor is bepaald geldt tevens wanneer Advocatenkantoor Bayrak optreedt in een andere hoedanigheid dan advocaat, bijvoorbeeld als mediator, bijzonder curator, e.d.

Advocatenkantoor Bayrak sluit iedere aansprakelijkheid voor handelen van ingeschakelde derden uit.

Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Bayrak vervalt wanneer niet binnen zes maanden na het ontstaan van de schade een verzoek tot schadevergoeding schriftelijk bij Advocatenkantoor Bayrak is ingediend.

Artikel 10 Bewaartermijn

Na het beëindigen van de inhoudelijke werkzaamheden wordt het dossier van Advocatenkantoor Bayrak gedurende vijf jaren bewaard in het archief van Advocatenkantoor Bayrak. Na ommekomst van deze termijn is Advocatenkantoor Bayrak, zonder voorafgaande toestemming van de opdrachtgever, gerechtigd tot vernietiging van het dossier.

Indien de opdrachtgever daarom verzoekt zal Advocatenkantoor Bayrak voor retourzending van het dossier aan de opdrachtgever zorgdragen. Door Advocatenkantoor Bayrak dient dit verzoek te zijn ontvangen voor ommekomst van de in dit artikel vermelde termijn.

Artikel 11 Derdengelden

Advocatenkantoor Bayrak heeft geen stichting Derdengelden rekening ter beschikking om derdengelden te ontvangen.

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op alle overeenkomsten tussen Advocatenkantoor Bayrak en opdrachtgever is de Nederlandse rechter bevoegd van een geschil kennis te nemen. Het geschil dient steeds voorgelegd te worden aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Artikel 13 Publiciteit

Advocatenkantoor Bayrak is, met inachtneming van de belangen van de opdrachtgever en de Verordening op de publiciteit van de Nederlandse Orde van Advocaten, in het kader van de belangenbehartiging van de opdrachtgever bevoegd om zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de privacy van de opdrachtgever medewerking te verlenen aan het geven van publiciteit om de betreffende zaak. Ook na beëindiging bestaat voor Advocatenkantoor Bayrak deze bevoegdheid, maar dan na overleg met de opdrachtgever. Eventuele schade die hierdoor ontstaat valt niet onder de aansprakelijkheid van Advocatenkantoor Bayrak.